Registrace

Přihlášení

Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti G-PORT, s.r.o., se sídlem Lidická 960/81, 602 00 Brno, Česká Republika, IČO: 60751827 ,DIČ: CZ60751827(dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.gport.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2 Obchodní podmínky neplatí v případech, kdy osoba, která si přeje nákup zboží od prodávajícího, je právnickou osobou nebo osobou, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo svého samostatného výkonu povolání.

1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek lze dohodnout v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4 Ustanovení obchodních podmínek tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou sestaveny v českém jazyce. Kupní smlouvu je možné uzavřít v českém jazyce.

1.5 Prodávající může měnit nebo doplňovat znění obchodních podmínek. Toto ustanovení neovlivňuje práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozí verze obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1 Po registraci na webové stránce má kupující přístup ke svému uživatelskému rozhraní. Z tohoto rozhraní může provádět objednávky zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující má možnost provádět objednávky zboží i bez registrace přímo z webového rozhraní internetového obchodu.

2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět všechny údaje správně a pravdivě. Kupující je povinen aktualizovat údaje uvedené v uživatelském účtu při jakékoli jejich změně. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou považovány za správné prodávajícím.

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5 Prodávající má právo zrušit uživatelský účet, zejména pokud kupující nepoužívá svůj účet déle než 1 rok, nebo poruší své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být nepřetržitě dostupný, zejména kvůli nutné údržbě hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího nebo třetích stran.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivých položek a nákladů za navrácení zboží, pokud z povahy zboží vyplývá, že nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zahrnují daň z přidané hodnoty a veškeré související poplatky a jsou platné po dobu, kdy jsou zobrazeny ve webovém rozhraní obchodu. Toto ustanovení nebrání prodávajícímu v uzavření kupní smlouvy za individuálně dojednaných podmínek.

3.3 Webové rozhraní obchodu rovněž zahrnuje informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Tyto informace platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o následujícím:

3.4.1 objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2 způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,

3.4.3 informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“) a

3.4.3 informace o kupujícím (jméno, fakturační adresa, kontaktní informace)

3.5 Před odesláním objednávky prodávajícímu má kupující možnost kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, včetně možnosti opravy případných chyb při zadávání dat. Kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“ kupující odešle objednávku prodávajícímu. Prodávající považuje údaje uvedené v objednávce za správné. Po obdržení objednávky prodávající neprodleně potvrdí toto obdržení elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v uživatelském účtu nebo v objednávce.

3.6 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8 Kupující souhlasí s využitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Kupující je povinen nést veškeré náklady spojené s použitím těchto komunikačních prostředků, včetně nákladů na internetové připojení a telefonní hovory, přičemž tyto náklady odpovídají běžné sazbě.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1117170227/0100, vedený u společnosti Komerční banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
  • bezhotovostně platební kartou

4.2 Kromě kupní ceny je kupující také povinen uhradit prodávajícímu náklady na balení a dodání zboží ve stanovené výši. Pokud není výslovně stanoveno jinak, kupní cena zahrnuje i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3 Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do  14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8 Pokud je běžné v obchodním styku nebo je to stanoveno obecně závaznými právními předpisy, prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu týkající se plateb uskutečněných na základě kupní smlouvy. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Po uhrazení ceny zboží prodávající vystaví daňový doklad – fakturu a zašle ji kupujícímu v elektronické podobě na jeho elektronickou adresu.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1 Kupující si uvědomuje, že podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle jeho přání nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, stejně jako od zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, který kupující vyňal z obalu a z hygienických důvodů není možné vrátit, a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud byl porušen jejich původní obal.

5.2 Pokud nejde o případ uvedený v článku 5.1 obchodních podmínek nebo jinou situaci, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Tato lhůta začíná běžet ode dne převzetí poslední dodávky zboží, pokud je předmětem smlouvy více druhů zboží nebo dodání několika částí. Odstoupení od kupní smlouvy musí být odesláno prodávajícímu do této lhůty. Kupující může využít vzorový formulář poskytnutý prodávajícím, který je přiložen k obchodním podmínkám. Odstoupení od kupní smlouvy lze zaslat na adresu provozovny prodávajícího nebo na jeho elektronickou poštu gport@seznam.cz, spolu s dalšími možnostmi uvedenými v obchodních podmínkách.

5.3 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4 V případě odstoupení od smlouvy podle článku 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky, které přijal od kupujícího, do čtrnácti (14) dnů od okamžiku, kdy kupující od smlouvy odstoupil. Tento vrácený obnos bude převeden stejným způsobem, jakým byl původně prodávajícímu zaplacen. Prodávající je rovněž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícímu již při vrácení zboží kupujícím nebo jiným dohodnutým způsobem, za předpokladu, že to kupující schválí a nevzniknou mu tím další náklady. V případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než obdrží zboží zpět nebo dokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6 V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1 Pokud je způsob dopravy sjednán na základě specifického požadavku kupujícího, kupující nese riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3 Pokud je způsob doručení zboží kvůli důvodům na straně kupujícího nutné provést opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo specifikováno v objednávce, kupující je povinen hradit náklady spojené s opakovaným doručením zboží nebo s jiným způsobem doručení.

6.4 Po převzetí zboží od přepravce je kupující povinen prověřit, zda jsou obaly zboží neporušené, a v případě jakýchkoli vad tuto skutečnost okamžitě oznámit přepravci. Pokud zjistí porušení obalu naznačující neoprávněný vstup do zásilky, má kupující právo odmítnout převzetí zásilky od přepravce.

6.5 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1 Práva a povinnosti smluvních stran týkající se vadného plnění jsou upraveny příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1 zboží má vlastnosti, které si strany dohodly. Pokud není dohoda, zboží má vlastnosti, které popsal prodávající nebo výrobce, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy, kterou prodávající nebo výrobce prováděli.

7.2.2 zboží je vhodné pro účel, který prodávající uvádí pro jeho použití, nebo pro účel, ke kterému se obvykle zboží tohoto druhu používá.

7.2.3 zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3 Ustanovení uvedená v článku 7.2 obchodních podmínek se neuplatní v případě zboží prodávaného za sníženou cenu kvůli vadě, pro kterou byla tato nižší cena sjednána, ani v případě opotřebení zboží vzniklého jeho obvyklým užíváním. U použitého zboží se toto pravidlo vztahuje na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží vykazovalo při převzetí kupujícím, nebo pokud tato skutečnost vyplývá z povahy samotného zboží.

7.4 Pokud se vada projeví během šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již v době převzetí. Kupující má právo uplatnit nároky z vadného plnění, které se týkají spotřebního zboží, po dobu dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5 Kupující uplatňuje práva z vadného plnění u prodávajícího na adrese jeho provozovny, kde je možné přijmout reklamaci s ohledem na sortiment prodávaného zboží. V případě potřeby je možné reklamaci podat i na sídle nebo místě podnikání prodávajícího.

7.6 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

8.4 Prodávající má oprávnění k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění, které uděluje příslušný živnostenský úřad v rámci své působnosti. Úřad pro ochranu osobních údajů provádí dohled nad ochranou osobních údajů. Česká obchodní inspekce má vymezený rozsah působnosti včetně dohledu nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2 Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, včetně jména a příjmení, adresy bydliště, identifikačního čísla, daňového identifikačního čísla, adresy elektronické pošty a telefonního čísla (dále společně označovaných jako „osobní údaje“).

9.3 Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů prodávajícím za účelem plnění práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy a pro správu uživatelského účtu. Pokud kupující nezvolí jinou možnost, souhlasí také se zpracováním svých osobních údajů prodávajícím pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. Souhlas se zpracováním osobních údajů v plném rozsahu podle tohoto ustanovení není podmínkou, která by sama o sobě bránila uzavření kupní smlouvy.

9.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (podle článku 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromí nebo osobního života, nebo v rozporu se zákonem, zejména pokud jsou osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, má následující možnosti:

9.8.1 požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2 požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je prodávající povinen tuto informaci poskytnout. Prodávající může za poskytnutí této informace požadovat přiměřenou úhradu, která nepřekračuje náklady nutné k poskytnutí této informace.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. DORUČOVÁNÍ

11.1 Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

12.3 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4 Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.5 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Lidická 960/81, 602 00 Brno, adresa elektronické pošty gport@seznam.cz, telefon +420 541 248 982.

V Brně dne 16.4.2024

Formuláře

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Jméno spotřebitele(Required)
Adresa spotřebitele(Required)
MM slash DD slash YYYY
MM slash DD slash YYYY

Formulář pro uplatnění reklamace

Jméno spotřebitele(Required)
Adresa spotřebitele(Required)
MM slash DD slash YYYY
MM slash DD slash YYYY

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace):

Je potřeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat.
Položka přidána do košíku.
0 položek - 0,00