Registrace

Přihlášení

Souhlas se zpracováním osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Provozovatelům těchto webových stránek a Správcům osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2006 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR) je G-PORT, s.r.o., Lidická 960/81, 602 00 Brno, Česká Republika, IČO: 60751827, DIČ: CZ60751827, spisovná značka – C 19318 vedená u Krajského soudu v Brně.

2. Pro uplatňování vašich práv v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů Správce můžete kontaktovat prostřednictvím těchto kontaktních údajů:

3. Osobním údajem jsou všechny informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden nebo více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nemá jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které:

 • jste mu osobně poskytli v souvislosti s uzavřeným smluvním vztahem. Jedná se o tyto osobní údaje: emailová adresa, jméno a příjmení, telefon
 • Správce získá vaší aktivitou při využívání jednotlivých služeb webových stránek. při komunikaci se Správcem prostřednictvím online chatu, vkládáním komentářů pod články zveřejněné na webu Správce, publikací článků, registrací, přihlášením se k odběru newsletterů nebo při vyplnění online formuláře, to vše s Vaším výslovným souhlasem. Může se jednat o tyto osobní údaje: e-mailová adresa, jméno a příjmení, IP adresa (viz čl. IV) nebo
 • Správce může získat na základě prostého navštívení webové stránky Správce a vašeho chování na ní prostřednictvím cookies a dalších online identifikátorů prohlížeče. V tomto případě evidujeme tyto osobní údaje: viz. V. Cookie soubory neumožňují osobní identifikaci návštěvníků webové stránky.

III. Zákonný důvod a účel zpracovávaných údajů

1. Právním základem pro zpracování osobních údajů dle kategorie v čl. II. 1. je plnění smlouvy, jejíž stranou jste vy jako objednatel (objednávka služeb Správce), a to v souladu s čl. Čl. 1 písm. b) GDPR, a dále oprávněný zájem Správce na poskytování přímého marketingu svým zákazníkům (např. zasílání obchodních sdělení a newsletterů) v souladu s či. 1 písm. f) GDPR. Tyto údaje uchováváme po dobu 5 let od uzavření poslední smlouvy Správce s vámi.

2. Právním základem pro zpracování osobních údajů podle čl. II.2, které jste Správci poskytli, je váš výslovný souhlas tak, jak je uvedeno v čl. 2.2. IV.

3. Osobní údaje získané prostřednictvím souborů cookies a dalších online identifikátorů zpracovává Správce na základě Vašeho výslovného souhlasu, jak je uvedeno v článku. V. To neplatí pro tzv. funkční cookies, které jsou potřebné k provozu webové stránky (u kterých vyjadřujete svůj souhlas s použitím této technologie jednoduchou návštěvou webu).

4. Účelem zpracování osobních údajů je:

 • vyřízení vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a Správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany Správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení či nabídek, newsletterů a činění dalších marketingových aktivit (včetně automatizovaného individuálního rozhodování).

5. Ze strany Správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu článku. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytli svůj výslovný souhlas.

IV. Souhlas návštěvníků webu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely

1. Svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení/nabídek či newsletterů včetně profilování (souhlas pro marketingové účely) jako návštěvník webu Správce udělujete vyplněním své e-mailové adresy do pole, které je k tomu na webových stránkách určeno, a následně svou vůli potvrdíte kliknutím na odkaz, který vám bude zaslán na zadanou e-mailovou adresu (double opt-in).

2. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely může být z vaší strany kdykoli odvolán. Odvolání souhlasu nemá vztah ke zpracování vašich osobních údajů na základě jiného právního důvodu (např. na plnění smlouvy).

V. Cookies a online identifikátory

1. Cookies a další online identifikátory umožňují správnou funkčnost webových stránek, zapamatování přihlašovacích údajů zákazníka, vyhodnocení návštěvnosti webu a optimalizaci marketingových aktivit Správce a profilování (při zjištění, které stránky a funkce zákazník používá nejčastěji, lze co nejlépe přizpůsobit nabídku návštěvníkům webu včetně zobrazovaných reklam, apod.). Smyslem cookies je usnadnit a zpříjemnit návštěvníkům a zákazníkům používání webových stránek a umožnit zacílení relevantní reklamy.

2. Na webu Správce používá především tyto cookies:

 • funkční cookie: jsou automaticky vymazány jakmile opustíte webové stránky a pomáhají během návštěvy stránek jejich správnému fungování,
 • permanentní cookie: se ukládají nastálo a mohou obsahovat anonymní identifikátor prohlížeče návštěvníka webu. Tyto cookies vás neidentifikují jako jednotlivce, jsou zcela anonymní a pouze identifikují přístup k webových stránkám a vaše chování. Cookies jsou používány zejména pro měření a statistické účely (tj. cookie zná opakovanou návštěvu ze stejného prohlížeče a zařízení) a přizpůsobení stránek a reklamy, kdy cookie umožňuje díky identifikaci prohlížeče přizpůsobit obsah webu nebo konkrétnímu uživateli zobrazovat cílenou reklamu na webových stránkách nebo stránkách partnerů, kteří využívají tento reklamní systém,
 • marketingová cookie: na základě vašeho chování na webu zobrazuje reklamy a nabídky, které jsou pro vás vhodné a relevantní (profilování).

3. Svůj souhlas s použitím cookies a online identifikátorů pro poskytování služeb, personalizaci reklamy a analýzu návštěvnosti udělujete prostřednictvím zaškrtnutím interaktivního okna v dolní části obrazovky nebo na stránce Zásady cookies.

4. Využít služby Správce můžete i bez použití permanentních a marketingových cookies.

5. Používání souborů cookies lze nastavit pomocí internetového prohlížeče. V případě, že nesouhlasíte se shromažďováním souborů cookies, můžete zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče a/nebo na stránce Zásady cookies.

6. Správce shromažďuje na svých webových stránkách soubory cookies, které jsou uvedeny na stránce Zásady cookies a pravidelně aktualizovány.

VI. Komu může správce osobní údaje poskytnout

1. Příjemci osobních údajů jsou:

 • osoby podílející se na dodání zboží a služeb Správce a na realizaci plateb,
 • osoby zpracovávající účetnictví a poskytující daňové poradenství Správci,
 • osoby zajišťující provoz webových stránek Správce, např. poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které Správce využívá, webhosting, apod.
 • osoby zajišťující marketingové služby pro Správce,
 • Správce může předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) poskytovatelům mailingových služeb a cloudových služeb, případně poskytovateli automatizované služby detekce spamu.
 • Aktuální seznam zpracovatelů je uveden na stránce Souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

VII. Jak dlouho správce osobní údaje uchovává

1. Správce uchovává osobní údaje:

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle po dobu 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu,
 • v případě cookies jsou osobní údaje uchovávány max. po dobu jednoho roku,
 • po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje vymaže.

VIII. Jakým způsobem jsou osobní údaje chráněny

1. Správce prohlašuje, že plně respektuje všechny principy, z nichž GDPR vychází, a že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření k zajištění osobních údajů.

2. Správce přijal také technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména ochranu šifrováním, pomocí hesel, omezením přístupu osob, fyzickým uzamčením.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené ao ochraně osobních údajů poučené osoby.

IX. Jaká práva máte v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů

1. Za podmínek stanovených v GDPR v čl. 15 až 21 GDPR máte právo:

 • na přístup k osobním údajům, což představuje právo získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se týkají, jsou nebo nejsou zpracovávány, a je-li tomu tak, má právo získat přístup k těmto údajům a informacím vymezeným v článku 15 GDPR,
 • na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, a dále s přihlédnutím k účelu zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení podle čl. 16 GDPR,
 • na výmaz (tzv. právo být zapomenut), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se ho týkají, jakmile již nebudou potřebné k plnění smlouvy, pokud není dán jiný zákonný důvod k jejich dalšímu zpracování,
 • pro přenositelnost údajů ve smyslu článku 20 GDPR,
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email Správce uvedený v článku I.2. těchto podmínek.

2. Správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději do jednoho měsíce ode dne přijetí žádosti.

3. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů.

X. Závěrečná ustanovení

1. S těmito Zásadami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste obeznámen/a s odmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. Správce je oprávněn tyto Zásady změnit. Novou verzi Zásad ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 11.4.2023

Položka přidána do košíku.
0 položek - 0,00